2010/10/22

Cách mount samba/windows network share trên macCách mount

mount -t smbfs //vuhung@192.168.0.111/Public /path/testmount

Note:

1. mount có thể chạy bằng user thường hay root.
2. Phải chỉ định username
3. Có thể mount tới thư mục bất kỳ.

Xem thêm: man mount

0 件のコメント: