2011/08/20

Open source activities in Vietnam (Phan mem ma mo)

Một vài tổng kết về họat động phần mềm mã mở ở Việt Nam thời gian gần đây:

A. Về Cộng đồng LUG ở Việt Nam
Danh sách các cộng đồng chính:
- HanoiLug (hơn 300 thành viên) http://blog.hanoilug.org/ và trung
bình 10 emails trao đổi hàng ngày.
- HueLug http://www.huelug.org/
- SaigonLUG http://saigonlug.org/ với 75 thành viên và trung bình 4
emails trao đổi hàng ngày.
- Ubuntu-VN http://www.ubuntu-vn.org/ với hơn 21 ngàn thành viên và
130 ngàn bài viết.

Các LUG có nhiều hoạt đồng online và offline thường xuyên.

# LUG là từ viết tắt của Linux Users Group

Các nhóm FOSS khác:
Ruby on Rails, NukeViet, Magento Vietnam, Vietnam Java, OpenStreetMap

B. Doanh nghiệp mã mở:

Về các công ty liên quan tới mã mở: Theo điều tra sơ bộ, hiện có
khoảng 20 công ty ở Việt Nam chuyên về mã mở.

Vài nhận xét nhỏ về các công ty mã mở ở Việt Nam.

1. Có thể nói rằng toàn bộ các công ty IT *sử dụng* phần mềm mã mở
Chú ý: Firefox cũng là phần mềm mã mở.
Người sử dụng PNMM không ý thức được rằng họ đang dùng PNMM
và do đó không hiểu được trách nhiệm, quyền lợi của
mình với PNMM và phần mềm đóng.

2. Xu hướng tùy biến các PNMM có sẵn là chủ đạo
Lý do: Chi phí tiếp cận nhỏ, phù hợp với các công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam.

3. Phát triển PNMM làm sản phẩm chủ đạo và coi đó là một mô hình kinh doanh
chưa phát triển ở Việt Nam.
Lý do: Xem 2.

C. Về dự án MOST:
Mục tiêu: Tạo một hệ điều hành tiếng Việt dành cho người Việt.

Thánh viên: Hơn 160 thành viên trên toàn quốc và nước ngoài:
Thành quả: Việt hóa những phần mềm chính với tỉ lệ Việt Hóa cao.
LibreOffice/OpenOffice.org: 95+%
Gnome: 90+%
Mozilla Firefox/ThunderBird: 97+%
Ubuntu (toàn bộ bản phân phối): 90+%

MOST là một dự án đòi hỏi cập nhật bản dịch liên tục và chuẩn hóa những từ ngữ,
đặc biệt là thuật ngữ IT mới xuất hiện trong quá trình dịch.

Dự án MOST đã sử dụng hiệu quả và công minh nguồn tài trợ của Bộ Khoa
học và Công nghệ trong việc Việt Hóa những sản phẩm trên.

Trao đổi: http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most
Trang chủ: http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki

0 件のコメント: