2016/12/14

Lê Thẩm Dương nhận định về nhân sự Việt

Lê Thẩm Dương nhận định về nhân sự Việt

  1. Cần cù nhưng dễ thoả mã
  2. Thông minh nhưng đối phó
  3. Khéo léo nhưng nửa vời
  4. Tụ tập nhưng không đoàn kết
  5. Xởi lởi nhưng không bền
  6. Đoàn kết chỉ khi khó khăn
  7. Đố kỵ khi thành công 

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

0 件のコメント: