2007/12/09

60 seconds science

60 seconds science ( http://www.60secondscience.com/ ) là một website của tạp chí Scientific America . Nội dung cover chủ yếu là sinh học . Một số topics nhỏ nói về những vấn đề khác như IT, thiên văn.

60 seconds science bao gồm những đoạn video, hay mp3 ngắn - thường dưới 3 phút - nói về những vấn đề khoa học tương đối phổ thông, có tính giáo dục cao, kích thích não phải và trái hoạt động hihi

0 件のコメント: