2008/09/09

Why Microsoft Is Going Open Source

> Why Microsoft Is Going Open Source -
> http://www.linuxjournal.com/node/1000260
>
Bài này có 2 ý chính giải thích vì sao MS goes OSS

1. Try out new development methodologies ( FOSS )
2. OOXML ... 6000+ pages of documentation mean....a re-definition of a
closed standard as open.

IE chiếm 80% web browser share . Phần lớn share còn lại thuộc FireFox.
Em không hiểu MS involves vào Mozilla project để làm gì ? Để họ phương
pháp phát triển phần mềm mã mở?
Hay để đưa dần những key developers của dự án thành thành người của MS
và lái roadmap của dự náy này theo ý muốn của MS?
Đây chỉ là phỏng đoán của em thôi, chứ thực ra MS chỉ bỏ công sức để hỗ
trợ Mozilla chạy trên Vista[1]

Dù thế này đi chăng nữa thì đây cũng không là biểu hiện xấu.

Tác giả bài báo trên sai khi nói OOXML là "a re-definition of a closed
standard as open".
Nói chính xác hơn là: MS mở OOXML format. Mục đích chính trị của MS là
nâng cao CSR của bản thân họ.

Thêm nữa, nếu các bác đọc FAQ[2] của MS Open Source website [3], các bác
sẽ thấy mục đích của trang này không phải
là open source code của bất kì chương trình nào thuộc MS, mà chỉ để hỗ
trợ những dự án mở dùng công nghệ của MS.
Điều này tốt nhưng tốt hơn vẫn là mở hết mã nguồn của MS :D.
Điều phi lý này thực tế là không thể thực hiện được . MS và những đổi
thủ khác của MS như IBM hay Apple cũng dùng chung
chiến lược "Vendor lock-in"[4] đối với sản phẩm của mình.


[1]
http://download.microsoft.com/download/D/4/4/D44F6287-41F5-48EB-A93A-23D251B2704E/OpeninActionMozilla.pdf
[2] http://www.microsoft.com/opensource/faq.mspx#
[3] http://www.microsoft.com/opensource/
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Vendor_lock-in
[5] http://blog.360.yahoo.com/blog-tNaZu7Qnbq4Tbr6XhJCFBA--?cq=1&l=21&u=25&mx=534&lmt=5

0 件のコメント: