2011/02/10

ThunderBird 3.1.7 cuts URL

Em dùng Thunderbird 3.1.7
Trong setting chọn email format là HTML,
soạn một email với nội dung:

-----------------------------------------
http://localhost/aaaaabxddd/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa /05.abcabdadfdddddddd/abc/xyz.xls
-----------------------------------------

Expected result:
Khi nhận HTML email bằng Thunderbird 3.1.7 thì URL hiển thị đúng, click vào đó hiện ra link đúng

Acutual result:
Khi nhận HTML email bằng Thunderbird 3.1.7 thì URL bị "gẫy"

-> http://localhost/aaaaabxddd /aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa /05.abcabdadfdddddddd/abc/xyz.xls

Nghĩa là có ở đây:

http://localhost/aaaaabxddd/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa /05.abcabdadfdddddddd/abc/xyz.xls

Không rõ đây có phải lỗi hay không?

0 件のコメント: