2011/05/21

clamav scan time

clamav scan chậm hơn so với các sản phẩm khác.

Với cấu hình máy
xp sp3,
Core 2 1.66
2GB RAM
HDD = ?

thì mất tới 142 phút (gần 2 tiếng rưỡi) chỉ để scan 12GB dữ liệu.
Như thế là chậm.

Cách giải quyết, IMO, là cheat người dùng, scan ít file hơn theo *một nguyên tắc nào đó*
và memory theo chiến lược:

Anti-virus software chỉ là thuốc an thần cho người dùng thôi, scan ít file, ít chính xác hơn cũng đuợc.
Ta sẽ scan đầy đủ khi người dùng bảo ta làm vậy :)

Tham khảo

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 962956
Engine version: 0.97
Scanned directories: 15749
Scanned files: 106768
Infected files: 5
Not copied: 2
Data scanned: 12465.24 MB
Data read: 18363.32 MB (ratio 0.68:1)
Time: 8568.953 sec (142 m 48 s)
--------------------------------------
Completed
--------------------------------------

0 件のコメント: