2011/05/03

Nhat duoc kim

2011/5/2 Le Kien Truc

1+
Em đồng ý với việc tài trợ. Tuy nhiên vẫn giữ quan điểm là sẽ tài trợ cho 1 dự án (đội thi) nhất định. Cộng đồng (cụ thể là Hanoilug và quỹ MOST) sẽ trực tiếp tài trợ cho dự án đó à theo các giai đoạn của cuộc thi.


MHST chỉ là một cuộc thi để mọi người biết hơn về FOSS.

HanoiLug cũng chỉ là một phần của FOSS.

Vậy chúng ta nên ủng hộ FOSS chứ không nên ủng hộ riêng HanoiLug.

Chuyện xưa kể rằng, có người báo vua mất kim.
Vua nó: Thì đã sao, vẫn người trong nước nhặt được.
Thánh nhân bàn: Chí vua thật nhỏ, sao không nói "vẫn người trong thiên hạ nhặt được"?

0 件のコメント: