2011/05/28

Nguy cơ của dịch vụ đám mây

Chào các bác:

Mô hình của Google translate:

1. Cho dịch miễn phí online (cho người dùng)
2. Có thể contribute ngược,
3. API công khai.

Tuy nhiên,

4. Raw content (dữ liệu ngôn ngữ) là đóng
(nghĩa là người dùng chỉ cung cấp một chiều)
5. Core engine là đóng.

Trong google IO và cách đây 2 ngày - một ngày đẹp trời,
Google tuyên bố sẽ shutdown tạm thời và sau đó shutdown vĩnh viễn
một số Google Translate API.

Người dùng bị ảnh hưởng.

Qua ví dụ này, em muốn chỉ rõ hơn về nguy cơ của cloud computing
trong đó bản thân dịch vụ là miễn phí nhưng không có đầy đủ tính mở.

---------- Forwarded message ----------
From: Julen Ruiz Aizpuru

It seems Google is shutting down some of its APIs[1] and unfortunately
that includes the Translate API. The official documentation says it will
be shut off completely on the 1st of December, 2011.

Basically this affects both Virtaal and Pootle, since they have plugins
that enable users to retrieve suggestions by using this service. These
plugins will need to be disabled by then so that users don't get a
this-doesn't-work feeling.

Hope you find it useful.

[1]
http://googlecode.blogspot.com/2011/05/spring-cleaning-for-some-of-our-apis.html
[2] https://code.google.com/intl/eu/apis/language/translate/overview.html

0 件のコメント: