2011/05/14

find and iconv

find /path/to/a/folder -type f -name '*tpl' -print0
find /path/to/a/folder -type f -name '*php'
-> Tìm tất cả file có đuôi tpl hoặc php trong một folder

thực hiện convert từ EUC sang UTF-8

find /path/to/a/folder -type f -name '*tpl' -print0 | xargs iconv -f UEC -t UTF-8 "$1"

Trong đó $1 là tên file, dùng "" vì tên file có thể chứa space.

Có thể dùng

iconv -t UTF-8

để convert trực tiếp sang UTF-8 (không cần quan tâm tới encoding của source file, không chỉ định -f của iconv)

0 件のコメント: