2011/04/30

6÷ 2 (1+2)=?

Suy nghĩ như một người đi học/dạy toán lớp 3,quy tắc được dạy ở VN:

1. "Nhân chia trước, cộng trừ sau".
2. Nếu trong một biểu thức có cả dấu nhân và chia thì dấu bên trái được ưu tiên thực hiện trước.
# Không rõ quy tắc 2 này có được ghi trong sách

Nghĩa là quy tắc này giống với các quy tắc chuẩn:

3. Nhân chia trước, cộng trừ sau:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operand#Order_of_operations

4. Ngoặc > lũy thừa, căn > nhân, chia > cộng trừ
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_operations#The_standard_order_of_operations

5. Mở rộng của quy tắc 1. và quy tắc 2. được sử dụng trong tính toán vũ trụ
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Operator_Precedence.html#wp1033942

; Operators of equal priority are evaluated from left to right.
; Only one array operation is required.
B = 16./MAX(A) * A

6. Với lập trình viên:
A useful rule of thumb is, "when in doubt, parenthesize"

cf. http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/18629/cau-toan-lop-3-gay-tranh-cai-tren-facebook.html

0 件のコメント: